Chcete vědět jaký má vliv stres na pracovní výkon? Co na to říkají chytré poučky?

Stres a jeho vliv na komunikační proces
Stres vzniká, pokud na člověka působí nadměrně silný podnět dlouhou dobu, nebo když se ocitne v nesnesitelné situaci, které se nemůže vyhnout a v níž musí setrvávat.
„Stres je stav, kdy prožívající osoba zažívá zdůrazněný tlak na svoje vnitřní prožitky, a to díky psychickým nebo fyzickým namáhavým podmínkám. Tento tlak je tak vysoký, že vyvolá psychické a fyzické obranné reakce organismu.“
v Pojem stres pochází z anglického slova stress a lze ho přeložit jako tlak, napětí, zdůraznění, namáhání. Plně to vystihuje i význam, ve kterém je pojem používán v českém jazyce: „Stres je stav, kdy prožívající osoba zažívá zdůrazněný tlak na svoje vnitřní prožitky, a to díky psychickým nebo fyzickým namáhavým podmínkám. Tento tlak je tak vysoký, že vyvolá psychické a fyzické obranné reakce organismu.“

Jak je vidět, stres je každodenní součásti našeho života. Objevuje-li se v míře, která je stimulující a vede k rozvoji jedince, nazývá se eustres. Pokud je však zátěž pociťována jako nadměrná, přesahující meze zvládání, jedná se o distres.
Původní biologický smysl stresu byl ochranný. Stres byl přípravou na boj nebo spásný útěk při fyzickém ohrožení. U dnešního člověka v mnoha směrech ztratil původní funkci a přenesl se do sociální a psychické roviny. S přímým fyzickým ohrožením ze strany predátorů se dnes člověk prakticky nesetká, ale sociálnímu a psychickému stresu je vystaven po celý život.
• Může být zdrojem stresu i stresem ovlivněna
• Zdroje stresu:
– Fyzické (hlad atp.)
– Psychické (komplexy)
– Mentální (touha předčít ostatní, nedostatek času)
– Sociální (hrozba sankcí, ztráta zaměstnání)
Psychické stresory – trvalé; ostatní – dočasné či momentální
Fáze strsu
• 3 fáze
– nástup (excitace, mobilizace fyzických a psychických zdrojů)
– adaptace/resistence
– vyčerpání (až syndrom vyčerpání)
Vždy je kombinace fyzické i psychické odezvy organismu
• Vnější projevy komunikace ve stresu: Verbální – tón, dikce, tempo atp.
• Neverbální – motorický nepokoj, tiky, strnulost atp.